Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lakisääteisten pakollisten ja kunnan päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Palvelujen kirjo on laaja ja kattaa kaikki ikäluokat. Lautakunta huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä tehtävistä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Eeva Korhonen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii peruspalvelujohtaja Eija Alhonen.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennetuista kiinteistöistä, maa- ja metsäomaisuudesta, kunnan toimesta tapahtuvasta julkisesta rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapitotehtävistä, ympäristö- ja kunnallistekniikan, energia- ja vesihuollon käytöstä ja ylläpidosta sekä kunnan tiehallinnosta.

Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivat lupa- ja tiejaostot.

Konneveden kunnan ympäristölautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Hannu Korhonen. Esittelijänä toimii tekninen johtaja Markus Tiihanoff ja sihteerinä ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallinnosta, taloudesta sekä kuntalaisten tarvitsemien sivistystoimen alaisten palvelujen järjestämisestä.

Lautakunnan alaisuudessa toimivat varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-ajan palvelut, kirjasto ja sivistystoimisto.

Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Sanna Hintikka. Esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistystoimenjohtaja Kati Laine-Rissanen

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikautensa ajalle hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Harri Vainio.

Keskusvaalilautakunta

Kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan.

Lautakunta vastaa kunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaalien sekä presidentinvaalin toimittamisesta kunnassa.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Tarja Kytölä.

Lupajaosto

Ympäristölautakunnan lupajaosto toimii kunnan ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta- sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisina.

Lupajaoston puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Pentti Kytölä. Asiantuntijana toimii ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen ja esittelijänä rakennustarkastaja Henri Pennanen.