Lupa- ja ilmoitusasiat

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löydät on tarkat ohjeistukset, milloin lupa tarvitaan ja miten sitä haetaan.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä -lomake

Konneveden kunnassa sinua neuvoo ja ohjaa lupa- ja ilmoitusasioissa ympäristötarkastaja Milla Saarinen, puhelin 0400 200 194.

Rekisteröintimenettely

Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n voimalat, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat ja asvalttiasemat tulee rekisteröidä. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Rekisteröinti on kirjaamistoimenpide, mistä ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Tarkempaa tietoa menettelystä löydät täältä.

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Ilmoituksen alaisia toimintoja ovat esimerkiksi tilapäinen melu ja tärinä, orgaanisten liuottimien käyttö, koeluontoinen toiminta, jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistaminen sekä satama. 

Enemmän tietoa ilmoitusmenettelystä ja lomakkeet löydät täältä

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupa haetaan kunnasta, jossa maa-alue sijaitsee. Jos maa-aineksen kotikäyttö ylittää 500 kiintokuutiometriä, siitä on tehtävä ilmoitus kuntaan.

Lupaharkinnassa otetaan huomioon maa-aineislain mukaiset ympäristöehdot. Kunta myös valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain kunnan lupaviranomaiselle, minkä verran ja mitä maa-ainesta on otettu.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät lupahakemukset ja ilmoitukset löydät täältä.

Ns. nitraattiasetus

Kunnan ympäristöviranomainen valvoo ns. nitraattiasetuksen noudattamista ja tarkastaa ilmoitukset lannan patteroinnista aumassa. 

Nitraattiasetuksella säädellään muiden muassa kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

Oppaan nitraattiasetuksesta ja sen tulkinnasta löydät täältä. Asetukseen voit tutustua myös Finlex-lakikokoelman sivuilla. 

Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet löydät täältä.