Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa, huolehtii kunnan yleisestä kehittämisestä ja valvoo kunnan etua.

Konneveden kunnanhallituksen puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Simo Väisänen. Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Mika Pasanen ja pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri Jouko Hyppönen.

Kunnanhallitus valmistelee päätökset valtuustolle ja vastaa niiden toimeenpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuusto voi myös siirtää eli delegoida päätösvaltaansa hallitukselle. Hallitus käyttää kunnan puhevaltaa ja edustaa sitä ulospäin. Hallitus tekee myös sopimukset ja muut oikeustoimet kunnan puolesta. 

Hallitukseen voi kuulua muitakin kuin valtuutettuja, kunhan vaalikelpoisuus valtuustoon täyttyy. Enemmistö jäsenistä ei saa työskennellä kunnan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

Kunnanhallituksen päätöksestä voi tehdä hallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisua voi vaatia se, jota asia suoraan koskee tai asianomainen, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Lautakunnat ja jaostot ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä. Yleensä niiden jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Konnevedellä on neljä lautakuntaa: lakisääteinen tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta, sosiaali-ja terveyslautakunta ja ympäristölautakunta. Jaostoja on kolme: lupajaosto, tiejaosto ja vapaa-ajan jaosto.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Simo Väisänen (pj) Jouko Leskinen
Esa Vihtonen (1. vpj) Sanna Siekkinen
Sanna Liimatainen (2. vpj) Pentti Kytölä
Mauri Hänninen Anna Häyrinen
Matti Kakko Arvo Leppänen
Terhi Minkkinen Katri Salonen
Miia Minkkinen Aki Hytönen