Vaalit

Kuntavaaleilla valitaan neljän vuoden välein kunnanvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut. Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Konneveden kunnassa toimii keskusvaalilautakunta, joka huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaalien lisäksi keskusvaalilautakunta järjestää myös muut Suomen valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit, presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloiteoikeus perustuu kuntalain 410/2015 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa ja palvelua koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteessa esitetään yleensä parannusta johonkin asiantilaan, ja aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen. Hakemuksesta on kyse silloin, kun asukas toimii asianomaisena omassa asiassaan ja hakee esimerkiksi lupaa, etuutta tai avustusta. Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu kunnan viranomainen.

Tee aloite https://www.kuntalaisaloite.fi/fi palvelussa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto sekä huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä nimittämällä neuvostoon sihteeri, järjestämällä kokoustilat, antamalla hallinto-/toimintobudjetti sekä osoittamalla aitoa yhteistyöhalua kunnan ikääntyvän väestön osan ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämiseksi. Vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 410/2015; 27§-28§)

Vanhusneuvosto on otettava mukaan Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012; 11§). Konneveden kunnassa Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on integroitu osaksi Laajaa hyvinvointikertomusta.

Konneveden kunnassa vanhus- ja vammaisneuvosto on yhdistetty yhdeksi vaikuttamistoimielimeksi, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Vammaisjärjestön edustajaa kaivataan mukaan neuvostoon.

Jäsenet kaudella 2023

Jäsen

Taustajärjestö

Kauppinen Matti (puheenjohtaja)

p. 045 6967 664

[email protected]

Konneveden eläkkeensaajat

Liuhala Raija (varapuheenjohtaja)

p. 050 375 2043

[email protected]

Konneveden vanhustenkotiyhdistys

 

Vammaisjärjestön edustaja

Kaikuranta Aarne

p. 0400 938 750

[email protected]

Konneveden sotaveteraanit

Korhonen Eeva-Liisa

p. 044 996 6390

[email protected]

Omaishoito

Tourunen Irja

p. 050 60162

[email protected]

Eläkeliiton Konneveden yhdistys

Eskelinen Riikka
p. 0400 653 216
[email protected]

Varalla Elisa Vainio

Laukaan seurakunta

Lehtinen Heli (sihteeri)

p. 040 661 9137

[email protected]

Konneveden kunnan edustaja

Pöytäkirjat 2023

Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä (Kuntalaki 410/2015; 26§). Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä kunnan päätöksentekoon ja palvelutuotantoon, lisätä nuorison vaikutusmahdollisuuksia ja kasvattaa yhteiskunnallista vastuuntuntoa.

Jäsenet 1.1.2023:

Topi Hänninen

Niko Huttunen

Joona Simola

Arttu Hytönen

Tatu Mehto

Eljas Korhonen

Nelli Puttonen (pj)

 

Pöytäkirjat 2023

Oppilas- ja opiskelijakunnat

Oppilas- tai opiskelijakunnan tavoitteena on kannustaa oppilaita vaikuttamaan kouluyhteisön asioihin. Ne ovat yhä useammin mukana myös vaikuttamassa kunnan asioihin, ainakin silloin kun tarvitaan lasten ja nuorten näkemyksiä.

Lapunmäen yhtenäiskoulu (0-9lk) https://peda.net/konnevesi/ly0/oppilaskunta

Konneveden lukio https://peda.net/konnevesi/lukio/opiskelijakunta