Työllisyysohjelma

Työllisyyden hoitoon panostetaan Konnevedellä. Kuntaliiton työpoliittisessa ohjelmassa koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa nähdään työllisyyden parantaminen. Hallitus pyrkii aktiivisesti lisäämän ja vahvistamaan kunnan roolia työllisyyspalveluiden tuottajana vuonna 2021 alkavien kolmivuotisten kuntakokeilujen avulla. Nämä vaativat kunnilta resursseja työllisyyden hoitoon. 

Konneveden kuntastrategiaan on vuoden 2020 tavoitteiksi määritelty, että kunta osaltaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä alueelle ja pyrkii laskemaan tavoitteellisesti työttömyysastetta. Kunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa kunnan elinvoimapolitiikan ja työllistämispalveluiden roolin korostumista. Tämä vaatii pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista työllisyyden hoitoa. 

Työllisyysohjelma luo perustan työllisyyden hoidolle ja kehittämistoimenpiteille. Konneveden kunnan työllisyysohjelmassa on pyritty huomioimaan laaja työllisyysvaikutusajattelu. Tällöin työllisyyden edistämisen kysymyksen nähdään liittyvän niin aluekehittämiseen, elinkeino-, koulutus-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan kuin yksilön osallisuuteen ja hyvinvointiin. Työllisyyden hoito on erinomainen esimerkki verkostomaisesta työskentelystä, jossa kaikilla eri osapuolilla on merkittävä rooli kokonaisuuden hallitsemisessa ja sen rakentamisessa. 

Kunta palveluntuottajana on velvollinen ensisijaisesti noudattamaan voimassa olevaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö on ensisijainen tähän työllisyysohjelmaan nähden. 

Työllisyydenhoito on kunnalta investointi elinvoimaan, kuntatalouteen, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Hyvällä ja aktiivisella työllisyyden edistämisellä on vaikutusta myös kunnan imagotekijöihin, kuten viihtyvyyteen, asukkaiden pysyvyyteen ja yritysten sijoittumispäätöksiin. 

Rohkeus, Rehtiys, Yrittelijäisyys, Aktiivisuus ja Vastuullisuus ovat arvoja, jotka on kirjattu Konneveden kuntastrategiaan. Tavoitteellinen, pitkäjänteinen ja aktiivinen työllisyyden edistäminen ja tämä työllisyysohjelma nivoutuvat kiinteästi näihin kuntamme arvoihin.