Vesiensuojelu

Ojitus

Ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka aiheutuvat ojan tekemisestä toisen maalle tai yksityisen tien poikki, ojan suunnan muuttamisesta tai veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon, käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Kunnassa voidaan ratkaista tapaukset, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa tai joita ei käsitellä ojitustoimituksessa. Asian voi laittaa vireille toimittamalla vapaamuotoisen kirjelmän ympäristönsuojeluyksikköön.

Vesienhoito ELY-keskuksissa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) toimivat vesienhoidossa vastuullisina viranomaisina. Ne selvittävät alueellaan pinta- ja pohjavesien tilan sekä arvioivat ihmistoiminnan vaikutukset vesistöihin, laativat vesien ekologisen luokittelun, vesistöjen hoitoa koskevat toimenpideohjelmat sekä seuraavat vesien tilaa. 

Vesien käyttäjät ja muut toimijat pääsevät osallistumaan vesienhoidon suunnitteluun alueellisissa yhteistyöryhmissä, joita ELY-keskukset koordinoivat. Suunnittelun eri vaiheissa järjestetään kuulemisia, joissa kaikki kansalaiset voivat antaa palautetta.

Vesirakentaminen

Vesistöissä tehdään rakennustöitä vesien käytön tai suojelun edistämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi sekä viljely- tai metsämaan kuivattamiseksi. Vesirakentamista ovat esimerkiksi padot ja penkereet, uomien kaivaminen sekä rantojen ja vesiväylien ruoppaaminen.

Rakentamisessa, jota ohjaa vesilaki, painotetaan hyödyn ohella ympäristönäkökohtia. Vesien ja pohjavesien pilaatumisen ehkäisemisestä säädetään ympäristönsuojelulaissa. Yleensä hankkeen ympäristövaikutukset ratkaisevat, tarvitaanko lupa. Vesilupa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. 

Luvanalaisuuteen vaikuttaa lisäksi hankkeen koko. Esimerkiksi yli 500 kuution ruoppaukselle on haettava aina vesilupa. Kaikista alle 500 kuution ruoppauksista on ilmoitettava kirjallisesti Keski-Suomen ELY-keskukseen vähintään 30 vuorokautta ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi ruoppaamisesta on ilmoitettava vesialueen omistajalle.

Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, vesirakentaminen voi vaikuttaa toisen kiinteistönomistajan tai vesialueen käyttäjän oikeuksiin. Tämän vuoksi hankkeeseen on syytä kysyä maanomistajan tai vesialueen omistajan suostumus. Esimerkiksi vesialueen omistavan osakaskunnan yhteystiedot saa maanmittaustoimistosta.

Ohjeita vesistöjen kunnostamiseen löydät täältä ja rahoitukseen täältä.

Lomakkeen, jolla voit ilmoittaa vesirakennustyöstä, esimerkiksi ruoppaamisesta, löydät täältä.

Ojitusilmoituksen voit tulostaa tästä.

Tietoja järvistämme löydät esimerkiksi täältä.