Konneveden kouluilla reagoidaan Move! -tuloksiin

Peruskoulun 5. ja 8. luokkalaisten fyysinen toimintakyky on pysynyt edellisvuoden tasolla – noin 40 prosentilla oppilaista toimintakyky voi aiheuttaa haasteita arjen jaksamiseen, selviää vuoden 2022 Move!-mittauksista. 

Syksyn 2022 valtakunnallisessa Move!-tiedonkeruussa raportoitiin noin 107 000 oppilaan mittaustulokset. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Syksyn Move!-mittausten keskeiset tulokset ja havainnot ovat:

  • Valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Valtakunnallinen tilanne on pysynyt edellisvuoden tasolla, ja muutokset edelliseen vuoteen ovat pieniä.
  • Tuloksissa on merkittävää vaihtelua sekä kuntien että hyvinvointialueiden välillä. Maaseutumaisissa kunnissa on kaupunkimaisia kuntia enemmän oppilaita, joiden fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. 
  • Konnevedellä huolta aiheuttavat muun muassa heikot tulokset keskivartalon voimaa ja lihaskestävyyttä mittaavassa ylävartalon kohotuksessa sekä liikkuvuutta mittaavissa liikkeissä.

Kunnissa ja kouluissa eri puolella Suomea on jo tunnistettu ja kokeiltu lukuisia hyviä toimintatapoja toimintakyvyn ja liikkumisen edistämiseksi esimerkiksi koulupäivän aikana osana Liikkuvaa koulua. Konneveden kunnassa on käytössä oma ”Move!-polku”, jolloin huolta herättäviä tuloksia saavat oppilaat ohjataan kouluterveydenhuollon piiriin.

Konnevesi on ollut vuonna 2022 Liikkuva koulu -ohjelman kehittäjäkuntana. Vuoden aikana kunnassa on vahvistettu Liikkuvan koulun roolia osana yhteisöllistä oppilashuoltoa sekä kehitetty omaa Move!-mallia, jonka kautta paikallisia mittaustuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Mittaustulosten perusteella oppilaita kutsutaan matalan kynnyksen liikuntatoimintoihin eli Action-kerhoon ja yläkoululaisten kuntosaliohjaukseen.

Osa luokanopettajista on innostunut tehostamaan oppituntien aikaista liikkumista. Esimerkiksi Lapunmäen yhtenäiskoulun 3. luokassa on syksyn aikana lähes päivittäin opiskelun lomassa tehty liikkuvuutta ja lihasvoimaa kehittäviä liikkeitä taukojumpan tapaan tai aamunavauksena. Oppilaat ovat innostuneet jumppaliikkeistä valtavasti. Oman kehityksen konkreettinen huomaaminen on lisännyt harjoitteluintoa. Riemu on ollut käsinkosketeltavaa, kun nekin oppilaat, jotka eivät vielä alkusyksystä saaneet kyykkyasennossa kantapäitä lattiaan, ovat onnistuneet liikkeessä. 

Syksyllä Konnevedellä aloitettiin välkkäritoiminta, jossa oppilaat pääsevät itse suunnittelemaan ja kehittämään välituntiliikuntaa. Luokanopettajille on järjestetty toiminnallisen opettamisen koulutusta ja keväällä on aineenopettajien kouluttamisen vuoro. Istumista on perinteisesti koulupäivän aikana paljon, ja tätä pyritään muuttamaan opettajien koulutuksen kautta. 

Lisäksi Konnevesi haki ja sai aluehallintovirastolta kehittämisavustusta yläkoulujen liikkumisen edistämiseen. Avustusta saatiin 3500 euroa. Liikkuva koulu -koordinaattorit Petri Karjalainen ja Riikka Kokko kertovat, että avustusta tullaan käyttämään Move!-mallin vakiinnuttamiseen, välituntiliikunnan ja  liikkumiseen kannustavan toimintaympäristön kehittämiseen sekä liikuntapäivien järjestämiseen. Opettajien parissa on tarkoitus kehittää toiminnallisuusvinkkausta ja sitä kautta vahvistaa Liikkuvan koulun toimintakulttuuria.

Konneveden kunta on panostanut osaltaan Liikkuva koulu -toimintaan resurssien ja toimintaympäristön kehittämisen muodossa. Syksyn aikana koulun pihaan valmistui hieno monitoimikaukalo, joka on ollut heti kovalla välituntikäytöllä. Syyslukukaudella kokeilussa olleita ulkokuntosalilaitteita oppilaat käyttivät myös ahkerasti. Kunnan panostukset lähiliikuntapaikan rakentamiseen tuovat välitöntä hyötyä liikkumisen lisäämisen, hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden kannalta. Niin kuin Move!-tulokset kertovat, harrastustoiminnan haasteet tunnistetaan maaseutumaisissa kunnissa ja se näkyy nuorten liikkumisen määrässä. Laadukkaat lähiliikuntapaikat ovat omaehtoisen liikkumisen kannalta todella tärkeitä ja ne palvelevat lisäksi myös iltakäyttäjiä ilmaisina harrastuspaikkoina. Näin ollen panostukset Lapunmäen liikkumisympäristöön ovat kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta jatkossakin enemmän kuin perusteltuja.

Move!-järjestelmä on monipuolinen pedagoginen työkalu oppilaiden toimintakyvyn kehittämiseksi peruskouluissa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa pohditaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Move!-mittaustietoa hyödynnetään peruskoulujen liikuntakasvatuksessa, kouluterveydenhuollossa 5.- ja 8.-luokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa sekä valtionhallinnossa, maakunnissa ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa. Lisätietoa Move!:sta: www.oph.fi/fi/move 

Lisätietoja:

Petri Karjalainen, [email protected], puh. 040 631 5653

Riikka Kokko, [email protected], puh. 0400 562 011