Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut Konnevedellä painottuvat kotiin annettaviin palveluihin ja hoitoon.

Tavoitteena on tehdä arjesta mahdollisimman sujuva ja samalla tukea asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Kotiin annettavia palveluja ovat kotihoito, erilaiset tukipalvelut, fysioterapeutin ja muistihoitajan kotikäynnit. Maksuton ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan kaikille kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville.

Kun kotikäyntien määrä alkaa olla suuri ja apua tarvitaan myös öisin, on aika harkita tehostettua palveluasumista.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Konneveden vanhuspalveluista yhteystietoineen. Voit ladata tästä palveluoppaan, johon on koottu kattavasti tietoa sekä kunnan että yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista ikäihmisille.

Kaikilla iäkkäillä ei ole omaisia, tai omaiset asuvat kaukana. Voit ottaa yhteyttä vanhuspalveluihin, mikäli olet huolissasi jonkun ikäihmisen pärjäämisestä. Työntekijämme ottavat häneen yhteyttä ja sopivat mahdollisista jatkotoimista.

Palveluohjaus

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon tehtävänä on vanhusten, yli 18-vuotiaiden vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut niin, että kotona asuminen on mahdollista ja turvallista myös toimintakyvyn heikentyessä. 

Kotihoito toimii kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai jatkuvasta avuntarpeesta.

Kotihoidossa työskentelevät kodinhoitaja, lähihoitajia, sairaanhoitajia, muistihoitaja ja fysioterapeutti. Kotihoidon työntekijät huolehtivat asiakkaan perushoidosta, sairaanhoidollisista toimenpiteistä sekä lääkkeistä. Työntekijät seuraavat kotikäynneillään asiakkaan vointia. He myös neuvovat asiakasta ja omaisia palveluihin liittyvissä asioissa.

Osa kotihoidosta voi olla etähoitoa. Asiakasta voidaan muistuttaa puhelimen välityksellä esimerkiksi ruokailusta tai lääkkeiden ottamisesta. Etähoitoon liittyy aina myös voinnin seuranta. 

Kotihoidon kautta saatavia tukipalveluja ovat ateriapalvelu, asiointipalvelu, kylvetyspalvelu ja turvapalvelu. Ruoka valmistetaan kunnan Ravintokeskuksessa. 

Kotihoidon päivystys numerossa 040 505 2218 on avoinna joka päivä ympäri vuorokauden.

Tarkempaa tietoa kotihoidosta ja tukipalveluista saat palveluvastaavalta.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.

Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet
Omavalvontasuunnitelma


Yksityiset kotihoidon tukipalvelutuottajat

Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §: n 2 kohdan mukaan kotipalvelun tukipalveluja ovat mm. ateria-,vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät ja niihin rinnastettavat palvelut. Kunta hyväksyy kotipalvelun tukipalvelujen tuottajat kunnan ylläpitämään tukipalvelutuottajarekisteriin. Kotipalvelutuottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Hakemukset toimitetaan ja käsitellään Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnassa (Sosiaali- ja terveyslautakunta, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi).

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalvelun tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joiden tukipalvelujen tarve on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvioimana. 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta sekä täyttöohje löytyy aluehallintoviraston sivuilta, kohdasta sosiaalipalvelut. (https://avi.fi/web/avi/lomakkeet)

Ilmoituslomakkeeseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • Kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
 • Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)
 • Omavalvontasuunnitelma
 • Toimintasuunnitelma
 • Selvitys käytetyistä alihankkijoista
 • Henkilöstöluettelo
 • Tutkintotodistukset ja selvitys työkokemuksesta
 • Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Liitteenä tukipalvelutuottajarekisteri
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat


Asumispalvelut

Vanhuspalveluissa asumispalveluihin kuuluvat tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen.

Tehostettu palveluasuminen

Konnevedellä on kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä, Koskikara ja Kotipihlaja. Yksiköt sijaitsevat Palvelukeskuksessa osoitteessa Maijankuja 2. Vaikeasti muistisairaiden asumispalvelut kunta osittain ostaa Mainiokoti Vellamosta, jonka omistaa Mehiläinen.

Tehostetussa palveluasumisessa tavoitteena on ikääntyvien turvallinen kodinomainen asuminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Tehostettu palveluasuminen sisältää asunnon sekä ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Lisäksi myös fysioterapeutin, muistihoitajan ja lääkärin palvelut saatavilla.  Koska asiakas on palveluasumisessa vuokrasuhteessa, hän voi tarvitessaan hakea Kelan asumistukea. Lisäksi asukkaalle haetaan eläkkeensaajan hoitotukea. Tehostetun palveluasumisen maksu sisältää erikseen vuokran, ympärivuorokautisen hoivan, ateriamaksun sekä tukipalvelumaksun (siivous, turvapuhelin ja pyykinpesu). Maksu määräytyy asukkaan tulojen ja saatujen tukien mukaan.

Palveluasumisenhakemus löytyy yläpalkista lomakkeet ja ohjeet.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikaista tehostettua palveluasumista toteutetaan Kuntouttavassa yksikössä, joka toimii osoitteessa Maijankuja 2. Asiakaspaikkoja yksikössä on 10. Kuntouttavan yksikön toiminta on tarkoitettu kotona asumisen tueksi. Lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen voi tulla intervallihoitoon omaishoitajan loman ajaksi sekä arviointijaksolle terveydentilan seurantaan ja kuntouttavaan jatkohoitoon sairaalajakson jälkeen.

Lyhytaikaiseen hoitoon tulosta sovitaan etukäteen kotiutushoitajan (puh. 040 589 7308) kanssa. Intervallijaksohoidosta tulee olla SAS-työryhmän päätös sekä arvionitijaksolle ja kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon lääkärin lähete sekä hoito-ohjeet. Arviointijakson kesto on noin 1-7 päivää ja kuntouttavan lyhytaikaishoidon keston tavoite on 1-6 viikkoa.

Yksikössä toteutetaan voimavaralähtöistä hoitoa ja hoivaa. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen ja itsenäiseen selviytymiseen päivittäisissä toiminnoissa. Yksikössä on mahdollisuus lääkärin käyntiin, fysioterapeutin ja muistihoitajan arviointeihin. Hoito sisältää hoitopaikan, hoivan ja ateriat. Mukana tulee olla omat lääkkeet, vaatteet, apuvälineet sekä hygieniatarvikkeet. Hoitojakso ei kerrytä maksukattoa.

Koskikaran omavalvontasuunnitelma
Kotipihlajan/Kuntouttavan yksikön omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet


Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeiden ja –välineiden jakelu perustuu yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri tai hoitaja yhdessä lääkärin kanssa.

Jakelu aloitetaan, mikäli tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista yli 3 kk kestävää. Tarvikkeita annetaan 3kk tarve kerrallaan. Tilanteissa, joissa tarve on varmuudella pysyvä esim. diabetes-, dialyysi-, avanne tarvikkeet ja virtsaamisapuvälineet, tarvikkeita voidaan jakaa heti tarpeen ilmennyttyä. Kun haava- tai muu hoito kestää alle kolme kuukautta, kuntalainen hankkii hoitotarvikkeet apteekista omalla kustannuksellaan.

Seniorineuvola

Seniorineuvola on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille kuntalaisille. Neuvolaan ei ole ajanvarausta.

Seniorineuvola on avoinna keskiviikkoisin klo 12-14 Ruusaliisan tiloissa osoitteessa Maijankuja 2.

Seniorineuvolassa saa maksuttomasti ohjausta, neuvontaa, verenpaineen ja verensokerin seurantaa jne.

Sairaanhoidollisista toimenpiteistä peritään 10€ käyntimaksu.

Seniorineuvolassa tehtäviä maksullisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä ovat

 • Haavahoidot
 • Ompeleiden poistot
 • Korvahuuhtelut
 • Lääkepistokset

Sairaanhoidollisista toimenpiteistä on hyvä sopia ennakkoon sairaanhoitajan kanssa.

Ennalta ehkäisevät kotikäynnit

Kunta tarjoaa vuosittain ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville konnevetisille, jotka eivät ole vielä vanhuspalvelujen piirissä. Kuntalaista lähestytään kirjeitse, jossa on ohjeet ajan varaamiseksi kotikäynnille.

Kotikäynnillä kerrotaan kunnan tarjoamista palveluista ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta, vointia sekä mahdollista palveluntarvetta. 

Ennaltaehkäisevä kotikäynti on maksuton eikä velvoita mihinkään.

Korona-aikana rajoitetusti ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä.

Muistihoitaja

Vanhuspalveluissa työskentelevä muistihoitaja palvelee sekä asuinyksiköissä asuvia että kotihoidon asiakkaita. Myös lääkärin vastaanotolta ohjataan asiakkaat suoraan kunnan muistihoitajalle.

Muistihoitaja ohjaa ja neuvoo asiakasta ja omaisia muistiin liittyvissä asioissa, tekee muistitestejä ja järjestää asiakkaille hoitoa ja seurantaa.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.

Omaishoito

Omaishoidon tuella ja palveluilla turvataan paljon apua tarvitsevien konnevetisten kotona selviytyminen.

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, palvelusuunnitelmassa määritellyistä palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkioista, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen myöntämisen perusteina käytetään hoivan sitovuutta ja vaativuutta.

Omaishoitopalkkiota myönnetään Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Tämä linkki vanha. Uusi tiedosto liitteenä. Palkkio on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Palkkion suuruus on vuoden 2021 alusta lähtien 415 euroa tai 830 euroa kuukaudessa.

Omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluista. Ennen päätöstä hoidettavan luona tehdään kotikäynti hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Omaishoitajan ja kunnan kesken tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Kunta kuitenkin huolehtii hoitajalle tapaturmavakuutuksen.

Omaishoitajan lomat

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta kuukaudessa. Vapaita voi myös ketjuttaa esimerkiksi viikoksi kerrallaan. Vapaiden aikaisista järjestelyistä sovitaan omaishoitajan kanssa yksilökohtaisesti.


Palveluseteli

Konneveden kunta ottaa käyttöön palvelusetelin ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelituottajaksi on jatkuva avoin haku.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

Tehosten palveluasumisen palvelusetelituottajat

Tehostetun palveluasuminen seteli on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa. Palveluseteli sisältää kokonaisvaltaisesti ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut ja tarvittavan hoidon, avustamisen ja toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä sekä ateriat. Palvelusetelin arvo ja taso määräytyy tuen tarpeesta johdettujen perusteiden mukaan ja määrittelyn tukena on käytetty vanhuspalveluissa käytössä olevia mittareita. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät tehostettuun asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Lisää palvelusetelistä ja hakeutumisesta palveluntuottajaksi on sääntökirjassa.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja ja hakulomake

Hakemukset toimitetaan postitse Konneveden kunta, vanhuspalvelut, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi tai sähköpostilla [email protected].

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.

Lisätietoja antavat