Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelu-  ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

Tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäisyyttä ja omatoimista suoriutumista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa ja itsenäisessä asumisessa. 

Osa palveluista on subjektiivisia, kuten kuljetuspalvelu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu. Osa avustuksista on määrärahasidonnaisia, kuten arkielämässä välttämättömät koneet, välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, erityisravinto sekä ylimääräiset vaatekustannukset.

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään Konneveden toimintakeskuksessa. Avotyötoiminnassa käyvät asiakkaat tekevät kuntoutuksellista työtä eri työpaikoilla.

Asumispalveluita voidaan järjestää omassa kodissa, ryhmäkodissa, perhehoidossa tai muussa asiakkaalle parhaiten soveltuvassa asumismuodossa. 

Kuntoutusohjaajan asiakkaina ovat erityistä tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevat konnevetiset lapset ja nuoret. 
Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on järjestää vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille mielekästä, toimintakykyä ylläpitävää sekä sosiaalisia taitoja tukevaa työtä ja toimintaa. 

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään Konneveden toimintakeskuksessa osoitteessa Kauppatie 42. Avotyötoiminnassa käyvät tekevät kuntoutuksellista työtä eri työpaikoilla.

Lain turvaamat palvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelu-  ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

Tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäisyyttä ja omatoimista suoriutumista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa ja itsenäisessä asumisessa. 

Yleiset vammaispalvelut muodostuvat vaikeavammaisille tarkoitetuista subjetiivisista oikeuksista ja määrärahasidonnaisista palveluista.

Subjektiivisia oikeuksia ovat kuljetuspalvelu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu.

Määrärahasidonnaisia avustuksia ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, erityisravinto ja ylimääräiset vaatekustannukset.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan eli kilometrien mukaan määräytyvän kertalipun hinnan.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joille vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä. 

Asuminen

Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen kodissaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi paljon hankaluutta. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen sekä WC- ja pesutilojen muutostyöt. Asiakas voi saada korvausta myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin, kuten nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai vähävarainen Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen kodissaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.  


Asumispalvelut

Asuntola Leppälintu on 10 paikkainen kodinomainen ohjattu asuntola kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Vapaita paikkoja voi tiedustella vammaispalveluista.

Muut asumispalvelut, kuten perhehoito ja palveluasuminen järjestetään ostopalveluina.


Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä asiakkaan, perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Kuntoutusohjaajan asiakkaina ovat erityistä tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevat konnevetiset lapset ja nuoret.


Omaishoito

Omaishoidon tuella ja palveluilla turvataan paljon apua tarvitsevien konnevetisten kotona selviytyminen. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, palvelusuunnitelmassa määritellyistä palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkioista, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen myöntämisen perusteina käytetään hoivan sitovuutta ja vaativuutta.

Omaishoitopalkkiota myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Palkkio on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Palkkion suuruus on vuoden 2019 alusta lähtien 400 tai 800 euroa kuukaudessa. 

Omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluista. Ennen päätöstä hoidettavan luona tehdään kotikäynti hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Omaishoitajan ja kunnan kesken tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Kunta kuitenkin huolehtii hoitajalle tapaturmavakuutuksen.

Omaishoitajan lomat

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta kuukaudessa. Vapaita voi myös ketjuttaa esimerkiksi viikoksi kerrallaan.

Vapaiden aikaisista järjestelyistä sovitaan omaishoitajan kanssa yksilökohtaisesti.

Omaishoidon hakemus